Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen gedaan door N.V. RIBA VERHUURCENTER en alle met RIBA gelieerde vennootschappen (hierna: “RIBA”), en op alle overeenkomsten waarbij RIBA partij is. 1.2. De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. 1.3. Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door RIBA schriftelijk worden goedgekeurd. Indien wordt afgeweken van één of meerdere clausules, blijven de ongewijzigde clausules onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van 2.1. Alle aanbiedingen (incl. offertes, bestekken) van RIBA zijn niet bindend voor RIBA, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zelfs indien aanbiedingen door de klant worden aanvaard, binden zij RIBA niet zolang zij niet schriftelijk door RIBA zijn bevestigd. 2.2. Indien RIBA optreedt als gemandateerde in naam en voor rekening van een fabrikant of derde, wordt elke overeenkomst afgesloten onder opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring van de fabrikant of derde. De algemene en bijzondere voorwaarden van de fabrikant of derde zijn in dat geval onverkort van toepassing, voor zover deze niet strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden. 2.3. Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, foto’s, edm. zijn louter informatief en verbinden RIBA niet. In geen enkel geval kunnen fouten, afwijkingen of onjuistheden aanleiding geven tot klachten, prijsverminderingen of aansprakelijkheid van RIBA. 2.4. Door RIBA meegedeelde studies, ontwerpen, tekeningen, modellen, edm. blijven steeds eigendom van RIBA en moeten door de klant vertrouwelijk worden behandeld. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch door derden worden uitgevoerd, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RIBA. 2.5. RIBA heeft het recht om het even welke bestelling enkel te aanvaarden onder de opschortende voorwaarde van voorafgaandelijke betaling van de (voorschot)factuur.

Artikel 3 – Aanvaarding

3.1. De ondertekening “voor ontvangst” van een leveringsbon door de klant houdt de invaarding in van het geleverde materiaal en de conformiteit van de levering. De ondertekening “voor ontvangst” houdt in elk geval aanvaarding in van de zichtbare gebreken. 3.2. De klant moet het materiaal onmiddellijk controleren nadat het in ontvangst is genomen. Elke klacht met betrekking tot het geleverde materiaal dient onmiddellijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan RIBA. 3.3. Gebruik van het materiaal houdt aanvaarding van het materiaal in.

Artikel 4 - Prijzen

4.1. Behoudens andersluidend beding zijn alle prijzen in EURO en exclusief BTW. 4.2. Transportkosten en kosten voor (de)montage zijn niet inbegrepen, tenzij andersluidend beding. 4.3. RIBA houdt zich het recht voor om te allen tijde een meerprijs aan te rekenen voor de vervanging van wisselstukken of machineonderdelen indien bij nazicht zou blijken dat deze dienden vervangen te worden, zelfs indien dit niet voorzien zou zijn in de overeenkomst. 4.4. De overeengekomen prijzen kunnen steeds éénzijdig door RIBA worden gewijzigd indien zij geconfronteerd wordt met prijsstijgingen van de fabrikanten en leveranciers, marktschommelingen en wijzigingen van douanetarieven, taksen, belastingen en heffingen van welke aard dan ook.

Artikel 5 – Termijnen, levering en einde van de overeenkomst

5.1. Alle leverings- en herstellingstermijnen zijn indicatief en verbinden RIBA niet. RIBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade voor laattijdige of onjuiste levering. Indien het bestelde materiaal niet meer voorradig of defect zou zijn, behoudt RIBA zich het recht voor om aan de klant een gelijkaardig alternatief aan te bieden. In geen geval zal RIBA enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. 5.2. De levering wordt geacht te zijn gebeurd op het ogenblik van de overhandiging van het materiaal aan de klant, hetzij door aftekenen “voor ontvangst” bij ophaling in de filialen of magazijnen van RIBA, hetzij door aflevering door RIBA aan een gemandateerde van de klant, die tekent “voor ontvangst”. Bij levering door RIBA vindt de overdracht van alle risico’s verbonden aan het materiaal plaats uiterlijk op het ogenblik dat het materiaal de filialen of magazijnen van RIBA verlaat. RIBA is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan het materiaal eens het materiaal haar filialen of magazijnen heeft verlaten. 5.3. Indien het materiaal volgens de overeenkomst door de klant dient te worden afgehaald en dit gebeurt niet binnen 4u na de terbeschikkingstelling, zal een meerprijs worden aangerekend van 50 % van de dagprijs voor de opslag van het materiaal. 5.4. RIBA zal het materiaal gebruiksklaar ter beschikking stellen en, indien het materiaal op brandstof werkt, volgetankt. 5.5. In geval van overmacht behoudt RIBA zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde duur op te schorten. Indien de overmacht leidt tot definitieve onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst, dan zal de overeenkomst van rechtswege ten einde lopen zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Facturen dienen ten laatste op de vervaldatum te worden betaald. Bij gebrek aan vermelding op de factuur is de factuur contant betaalbaar. 6.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag brengt dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest gelijk aan 12 % met zich mee, alsmede een forfaitair verhogingsbeding gelijk aan 12 % met een minimum van 45 EUR en een maximum van 2.500 EUR

Artikel 7 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

7.1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. 7.2. Alle geschillen die voortvloeien uit dezeovereenkomsten zullen uitsluitend behandeld worden door de Rechtbanken vanonze keuze, tenzij partijen een scheidsrechterlijk beding zijn aangegaan.

Artikel 8 – Montage

8.1. Behoudens andersluidend beding zijn de kosten van (de)montage niet begrepen in de prijs. 8.2. Indien RIBA de montage dient uit te voeren, zal de klant kosteloos het nodige doen om de montage door het personeel van RIBA mogelijk te maken, onder meer door enerzijds volledige medewerking te verlenen en anderzijds personeel en materiaal ter beschikking te stellen. De klant aanvaardt dat hij exclusief verantwoordelijk blijft voor het ter beschikking gestelde materiaal en personeel. RIBA zal geen enkele aansprakelijkheid dragen voor gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van de (de)montage en de klant aanvaardt dat wordt afgezien van elk verhaal lastens RIBA

Artikel 9 - Garanties

9.1. De garantieperiode die RIBA aanbiedt voor constructiefouten van nieuwe goederen is gelijk aan de garantieperiode gewaarborgd door de fabrikant of producent en loopt vanaf de overdracht van het materiaal, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 5.2., behoudens andersluidend beding. 9.2. Tweedehands materiaal en verbruikbare goederen worden verkocht zonder garantie, behoudens andersluidend beding. 9.3. Indien het materiaal intensief gebruikt wordt, wordt de garantietermijn in evenredigheid herleid tot de helft van de normale garantietermijn. 9.4. Op herstellingen uitgevoerd door RIBA wordt een garantie geboden van drie maanden. 9.5. Elke garantie vervalt indien het materiaal of onderdelen ervan tijdens de garantieperiode zouden worden toevertrouwd aan derden voor gebruik, onderzoek, herstelling of vervanging. De garantie vervalt in geval van overdracht van het materiaal door de klant aan een derde. De garantie vervalt eveneens in geval van abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of onzorgvuldigheid.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en einde overeenkomst

10.1. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag, bij gebreke aan afhaling door de klant van het verkochte materiaal binnen de 10 dagen na terbeschikkingstelling of wanneer de klant in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te leven, heeft RIBA de keuze om hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst, hetzij de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien RIBA kiest voor ontbinding heeft zij het recht om het materiaal terug te nemen, ongeacht waar het zich bevindt, en dit op kosten van de klant. 10.2. Het verkochte materiaal (incl. onderdelen, toebehoren en wisselstukken) blijft uitsluitend eigendom van RIBA zolang de klant niet is overgegaan tot volledige betaling van de factuur. 10.3. Zolang de klant nog facturen onbetaald laat, mag het materiaal niet vervreemd worden, in pand worden gegeven of op enige manier aan een derde in gebruik worden gegeven. Het is de klant tevens verboden het materiaal onroerend te maken door incorporatie of het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materiaal of andere roerende goederen.

Artikel 11 – Duur

11.1. Indien de huurder het materiaal zelf komt afhalen, neemt de huur een aanvang vanaf het ogenblik dat het materiaal ter beschikking wordt gesteld van de huurder, zelfs indien deze het niet komt afhalen. Indien RIBA het gehuurde materiaal bezorgt op een door de huurder opgegeven adres, neemt de huur een aanvang vanaf het ogenblik dat het materiaal wordt geladen in de filialen of magazijnen van RIBA. 11.2. De huur neemt een einde bij het verstrijken van de huurtermijn. 11.3. Behoudens andersluidend beding is het de huurder die ertoe gehouden is het materiaal terug te brengen op het einde van de huurperiode. De huur neemt in dat geval een einde op het moment dat het gehuurde goed is teruggebracht in de filialen of magazijnen van RIBA tijdens de normale openingsuren. 11.4. Indien de huurder de duurtijd van het contract wenst te verlengen of te verminderen, zal de huurder uiterlijk 24u voor het einde van de huur een schriftelijk verzoek richten aan RIBA, die zich het recht voorbehoudt om de verlenging of vermindering te weigeren, zonder verplichting te motiveren. De huurder zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op stilzwijgende verlenging. 11.5. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RIBA zal een vervroegde beëindiging van de huur geen aanleiding kunnen geven tot korting of prijsvermindering. 11.6. Indien de huurder nalaat het gehuurde materiaal tijdig terug te bezorgen en de teruggave niet is gebeurd binnen de 4u na het einde van de huurperiode, heeft RIBA het recht om de plaats waar het materiaal zich bevindt, te betreden en over te gaan tot het weghalen van het materiaal op kosten van de huurder, onverminderd het recht van RIBA op schadevergoeding. 11.7. De teruggave van het materiaal impliceert geenszins aanvaarding door RIBA van de staat waarin het materiaal zich bevindt. 11.8. Herstellingen uitgevoerd door RIBA tijdens de huurperiode schorten de huur niet op. RIBA zal de kosten van herstelling doorrekenen aan de klant en desgevallend een vergoeding vorderen voor de beschadigingen die aan het gehuurde materiaal werden aangebracht, onverminderd hetgeen is bepaald in art. 18.

Artikel 12 - Verplichtingen van de huurder

12.1. Het materiaal moet na de huur worden terugbezorgd in de staat waarin het zich bevond bij het begin van de huur. Machines die op brandstof werken, moeten volgetankt worden terugbezorgd. Indien dit niet het geval is, wordt een meerprijs aangerekend. 12.2. Gedurende de huurperiode is de huurder uitsluitend verantwoordelijk voor de bewaring en het gebruik van het materiaal en voor alle risico’s die daar (on)rechtstreeks zouden kunnen uit voortvloeien. De huurder draagt deze verantwoordelijkheid tot op het ogenblik van effectieve teruggave van het materiaal in de filialen of magazijnen van RIBA. De huurder verbindt zich ertoe om het materiaal te gebruiken als een goede huisvader en het materiaal te beschermen tegen slechte weersomstandigheden en tegen vrieskou. 12.3. De huurder dient het materiaal te verzekeren in en naast het verkeer en dient zich te schikken naar de geldende reglementering betreffende de verplichte verzekering voor gemotoriseerde voertuigen en aanhangwagens. 12.4. De huurder verbindt zich ertoe om onmiddellijk elk defect, elke beschadiging, bij diefstal en meer in het algemeen elk feit dat aanleiding kan geven tot een schending van het eigendomsrecht van RIBA, te signaleren. In geval van slechte werking van het materiaal of indien zich tijdens het gebruik een gebrek of een schadegeval zou manifesteren, is de huurder ertoe gehouden om onmiddellijk het gebruik van het materiaal te staken. 12.5. De huurder verbindt er zich toe om geen wijzigingen aan te brengen aan het materiaal, noch herstellingen uit te voeren aan het gehuurde materiaal zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RIBA. 12.6. De huurder verbindt er zich toe om het gehuurde materiaal niet naar het buitenland te verplaatsen zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RIBA. 12.7. De huurder verbindt zich ertoe om aan RIBA de plaats aan te duiden waar het gehuurde materiaal zich zal bevinden tijdens de huurperiode en zal RIBA op elk moment op haar eenvoudig verzoek toegang verschaffen zodat RIBA het materiaal kan onderzoeken en inspecteren.

Artikel 13 – Prijzen

13.1. De dagprijzen zijn gebaseerd op het normaal gebruik van het verhuurde materiaal, exclusief BTW, onderhoudskosten, brandstof, olie en transport. Wat onder normaal gebruik dient te worden begrepen, wordt uiteengezet in art. 16.4. Indien het materiaal intensiever wordt gebruikt, wordt een meerprijs aangerekend. 13.2. Elke begonnen dag is een volledige dagprijs verschuldigd. 13.3. RIBA is gerechtigd om de contante betaling van de (voorschot)factuur te eisen bij het begin van de huur. 13.4. Kosten betreffende verplaatsingen van personeel van RIBA van en naar de plaats van gebruik van het gehuurde materiaal, ongeacht de reden of oorzaak van interventie, zijn ten laste van de huurder, behoudens voor wat betreft kosten van periodiek onderhoud.

Artikel 14 – Transport

14.1. Transport valt ten laste van de huurder en is niet inbegrepen in de prijs. 14.2. Transport wordt steeds uitgevoerd op risico van de huurder, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, zelfs indien het materiaal door RIBA wordt geladen. De huurder dient te waken over de degelijke bevestiging en de deugdelijke verpakking. Deze bepaling geldt onverminderd de verplichting die rust op de huurder zoals bepaald in art. 12.3.

Artikel 15 – Waarborgsom

15.1. RIBA heeft het recht om voorafgaand aan elke verhuring aan de huurder een waarborgsom te eisen en dit in functie van de waarde van het materiaal en de duurtijd van de huur. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de huurprijs. 15.2. De huurder zal de waarborg betalen uiterlijk op het ogenblik van ontvangst van het materiaal. Het bedrag van deze waarborg zal teruggegeven worden op het einde van de huurperiode, op voorwaarde dat het gehuurde materiaal wordt teruggegeven in de staat waarin het zich bevond en onverminderd hetgeen bepaald is in art. 15.4. 15.3. Indien de klant de waarborg niet of laattijdig betaalt, heeft RIBA het recht om de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 15.4. Bij het einde van de huurovereenkomst behoudt RIBA zich het recht voor om de betaalde waarborg te behouden en te compenseren met de nog te betalen huurprijs.

Artikel 16 – Gebruik en onderhoud

16.1. De huurder staat in voor het dagelijks onderhoud van het materiaal en zorgt ervoor dat het materiaal in goede staat van werking wordt gehouden. 16.2. De nodige periodieke onderhoudsbeurten worden door RIBA uitgevoerd en zijn inbegrepen in de huurprijs. Deze onderhoudsbeurten zullen uitgevoerd worden op werkdagen (van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u). Indien het onderhoud op verzoek van de huurder plaats zou vinden buiten deze uren of op niet-werkdagen, zal een meerprijs in rekening gebracht worden. 16.3. De huurder is ertoe gehouden om RIBA tijdig te informeren wanneer zich een onderhoud van een gehuurde machine opdringt. 16.4. Onder normaal gebruik verstaat men een maximale duurtijd van 8u per dag, 40u per week of 160u per maand, behoudens andersluidend beding. Indien de huurder intensiever gebruik wil maken van het materiaal, moet hij hiervoor het uitdrukkelijke voorafgaandelijke akkoord van RIBA bekomen. 16.5. Voor elektrische toestellen, meer bepaald elektrogeengroepen, is de huurder ertoe gehouden een aarding te voorzien en een differentiële beveiligingsschakelaar te plaatsen bij het vertrek of een systeem met geluidssignaal en automatische inwerkingtreding.

Artikel 17 – Eigendomsrechten

17.1. Het is de huurder niet toegelaten om het gehuurde materiaal onder te verhuren, te vervreemden of om bepaalde rechten die uit dit contract voortvloeien over te dragen, in pand te geven, ter beschikking te stellen van derden, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van RIBA. 17.2. De huurder verbindt er zich toe om RIBA onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien een derde om het even welk recht zou laten gelden op het materiaal. Indien de huurder dit nalaat te doen, zal hij verantwoordelijk worden geacht voor de schade die hieruit voortvloeit. 17.3. Het is de huurder niet toegelaten de vermeldingen van de eigenaar op het materiaal te verwijderen, wijzigen of te verbergen en meer in het algemeen zal de huurder zich onthouden van elke daad die rechtstreeks of onrechtstreeks het ontkennen van de eigendomsrechten van RIBA inhoudt of kan inhouden.

Artikel 18 – Schade en verplichte afkoopregeling

18.1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal ontstaan tijdens de huurperiode, onverminderd hetgeen is bepaald in art. 18.2. 18.2. De huurder is verplicht een meerprijs van 5 % te betalen op de huurprijs in het kader van een verplichte schadeafkoopregeling. Deze regeling houdt in dat de huurder verzekerd is voor bepaalde schade aan het gehuurde materiaal, ook in geval van diefstal en brand. Per schadegeval en per gehuurd artikel moet de huurder een forfaitair bedrag eigen risico dragen, afhankelijk van de nieuwwaarde van het materiaal en rekening houdend met de aard van de schade:

CATEGORIE (NIEUWWAARDE) EIGEN RISICO VOOR SCHADE EIGEN RISICO VOOR BRAND&DIEFSTAL 1 (tot 1.000 EUR) 250 EUR 500 EUR 2 (van 1.001 EUR tot 5.000 EUR) 1.000 EUR 1.000 EUR 3 (van 5.001 EUR tot10.000 EUR) 2.500 EUR 4.000 EUR 4 (van 10.001 EUR tot 25.000 EUR) 3.500 EUR 7.000 EUR 5 (van 25.001 EUR tot 50.000 EUR) 5.000 EUR 10.000 EUR 6 (vanaf 50.001 EUR) 7.500 EUR 15.000 EUR

11.5. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van RIBA zal een vervroegde beëindiging van de huur geen aanleiding kunnen geven tot korting of prijsvermindering. 11.6. Indien de huurder nalaat het gehuurde materiaal tijdig terug te bezorgen en de teruggave niet is gebeurd binnen de 4u na het einde van de huurperiode, heeft RIBA het recht om de plaats waar het materiaal zich bevindt, te betreden en over te gaan tot het weghalen van het materiaal op kosten van de huurder, onverminderd het recht van RIBA op schadevergoeding. 11.7. De teruggave van het materiaal impliceert geenszins aanvaarding door RIBA van de staat waarin het materiaal zich bevindt. 11.8. Herstellingen uitgevoerd door RIBA tijdens de huurperiode schorten de huur niet op. RIBA zal de kosten van herstelling doorrekenen aan de klant en desgevallend een vergoeding vorderen voor de beschadigingen die aan het gehuurde materiaal werden aangebracht, onverminderd hetgeen is bepaald in art. 18. 18.3. Bepaalde schade is altijd ten laste van de huurder: - indirecte en lichamelijke schade; - herstellingskost van banden; - breuk aan hydraulische leidingen; - verplaatsingskosten van personeelsleden van RIBA voor het ontluchten van materiaal, indien het probleem veroorzaakt is door een gebrek aan brandstof, olie of enig ander probleem dat verband houdt met brandstof en/of olie; - schade als gevolg van slecht gebruik, nalatigheid of een interventie van een derde. 18.4. Indien RIBA vaststelt dat er schade is aan het materiaal bij teruggave, dient zij de huurder hiervan onmiddellijk te verwittigen. 18.5. In geen enkel geval zal RIBA verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor lichamelijke schade die veroorzaakt worden door het gebruik van het verhuurde goed of materiële schade veroorzaakt tijdens het transport van de gehuurde goederen. 18.6. De huurder ontlast RIBA van elke aansprakelijkheid en doet afstand van elk verhaal contractueel of buitencontractueel dat hij zou kunnen uitoefenen met betrekking tot de schade die veroorzaakt zou kunnen worden aan de huurder zelf, aan zijn personeel of aan derden door het materiaal of ter gelegenheid van het gebruik hiervan. De huurder zal RIBA vrijwaren tegen elk verhaal vanwege derden en hij verbindt er zich toe deze clausules te laten aanvaarden door zijn verschillende verzekeraars en in dit kader een afstand van verhaal te bekomen voor elke schade waarvoor zij zouden gehouden zijn tot vergoeding.

Artikel 19 – Beëindiging overeenkomst

RIBA heeft het recht om éénzijdig een einde te stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen: - bij nalatigheid bij het gebruik of onderhoud van het materiaal; - bij overbelasting van het materiaal; - indien dit noodzakelijk is teneinde het behoud van het materiaal te kunnen verzekeren; - bij gebruik van het materiaal op een andere werf dan aangegeven door de huurder en zonder toestemming van RIBA; - bij niet-betaling van de waarborgsom en/of (voorschot)facturen.